Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2018

5984 1407 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaoutoflove outoflove
kupmibuty
Kochamy nieobecność pewnych cech. Kochamy kogoś po prostu dlatego, że jest kimś innym niż ktoś przedtem.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viaoutoflove outoflove
kupmibuty
0513 17d5 500
Reposted fromonlyman onlyman viaplacekijacek placekijacek

February 17 2018

kupmibuty
9835 b03e
Reposted fromteijakool teijakool viaoutoflove outoflove
kupmibuty
7375 718e 500
Reposted fromkrainakredek krainakredek viaoutoflove outoflove
kupmibuty
4199 1bf0
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viaoutoflove outoflove
kupmibuty
7321 3ef6
Reposted frompiehus piehus viaplacekijacek placekijacek
kupmibuty
9384 2009 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaplacekijacek placekijacek
kupmibuty
Kiedy na drugim roku omawialiśmy funkcjonowanie mechanizmów obronnych i odkrywaliśmy z podziwem potęgę tej części naszej psychiki – zaczynaliśmy rozumieć, że gdyby nie istniały racjonalizacja, sublimacja, wyparcie, te wszystkie sztuczki, którymi raczymy samych siebie, że gdyby można było spojrzeć na świat bez żadnej ochrony, uczciwie i odważnie – pękłyby nam serca. Dowiedzieliśmy się na tych studiach, że jesteśmy zbudowani z obron, z tarcz i zbroi, jesteśmy miastami, których architektura sprowadza się do murów, baszt i fortyfikacji; państwami bunkrów.
— Olga Tokarczuk
kupmibuty

February 04 2018

4013 fff3 500
Reposted fromtosiaa tosiaa vialaparisienne laparisienne
3379 09f1
Reposted fromfleursdemal fleursdemal vialaparisienne laparisienne
kupmibuty
Technika pustego krzesła- jest jednym z najpopularniejszych narzędzi terapii Gestalt, zakładającej, że człowiek musi zamknąć wszystkie konflikty oraz niezakończone sprawy z przeszłości, żeby móc zdrowo i normalnie funkcjonować i nie powielać  błędów z zaszłości. Polega ona na rozmowie z osobą lub emocją, której obecność pacjent sobie imaginuje, a której symbolem jest puste krzesło. Terapia ma na celu życie w sposób świadomy, w bliskich relacjach z innymi i przeżywając swoje emocje.
Reposted fromhatemyself hatemyself vialaparisienne laparisienne
kupmibuty
2397 ccec
kupmibuty
0195 22a8 500
Reposted fromqb qb vialaparisienne laparisienne
kupmibuty
7479 0441
Reposted fromoutoflove outoflove vialaparisienne laparisienne
kupmibuty
2326 1e72
Reposted fromdailylife dailylife vialaparisienne laparisienne
kupmibuty
7263 96e1 500
Reposted fromoutoflove outoflove vialaparisienne laparisienne
kupmibuty
1922 54d9
Reposted fromsouvenirs souvenirs vialaparisienne laparisienne
kupmibuty
5756 1ba6
Reposted fromRecklessKid RecklessKid vialaparisienne laparisienne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl